ZAOLZIE.PL

Okres realizacji / doba realizace: 1.1. 2020 – 31.12. 2020

Cele projektu / Cíle projektu:

Całoroczna prezentacja polskiej kultury na Zaolziu.

Celoroční prezentace polské kultury na Těšínsku.

Działalnia projektu/Aktivity projektu:

program kulturalny w klubie Dziupla (patrz www.dziupla.cz)

kulturní program v klubu Dziupla (vis www.dziupla.cz)

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.