ZAOLZIE.PL

Okres realizacji / doba realizace: 1.1. 2020 – 31.12. 2020

Cele projektu / Cíle projektu:

Całoroczna prezentacja polskiej kultury na Zaolziu.

Celoroční prezentace polské kultury na Těšínsku.

Działalnia projektu/Aktivity projektu:

program kulturalny w klubie Dziupla (patrz www.dziupla.cz)

kulturní program v klubu Dziupla (vis www.dziupla.cz)

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą. 


WAKACJE NA ZAOLZIU- Prázdniny na Zaolziu

Okres realizacji-doba realizace: 1.7. 2020 – 31.08. 2020

Projekt realizowany od 2018 roku (wcześniej jako Wakacje z Dziuplą, Wakacje z tradycją-Prázdniny z tradicí).

Projekt skupia się na realizacji wakacyjnego programu w języku polskim dla dzieci z polskich szkół na Zaolziu.

Cele projektu:

– Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku. 

– Poszerzanie zasobu słów uczestników.

– Szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród polskich dzieci mieszkających poza Zaolziem.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci z Zaolzia.

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Program realizowany jest wg harmonogramu w 3 miejscowościach Bystrzyca, Czeski Cieszyn, Karwina.
 • Dziecko może brać udział w dowolnej ilości zajęć – trzeba wypisać w zgłoszeniu. Zgłoszenie należy przesłać na email smp@centrum.cz minimum 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 • Opłata za 1 dzień jest 170 CZK (w cenie obiad, 2 przekąska, owoce, napoje). Opłatę należy przesłać na konto 233045971/0300.

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

 1. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowaców od godz. 7:30 do godz. 16:30.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji zajęć i z powrotem.
 4. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w zgłoszeniu uczestnika, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą przez osoby trzecie.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na to zgodę w zgłoszeniu uczestnika.
 6. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać harmonogramu dnia, brać udział w programie obozu, szanować mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 7. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzicie.
 8. Samowolne oddalanie się, niewykonywanie poleceń wychowawców, wulgarne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w dalszych zajęciach.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część zajęć, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach.
 10. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W przypadku, że jest chore, wychowawca może odmówić przyjęcie dziecka.
 11. Uczestnicy mają prawo do: spokojnego wypoczynku; uczestniczenia w zajęciach; korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów zapewnionych podczas zajęć; wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
 12. Wychowawcy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

PProjekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą. 

Obozy Językowe – Jazykové tábory

Okres realizacji-doba realizace: 1.7. 2020 – 31.08. 2020

Obozy językowe realizowane od 2016 roku na obszarze całego Zaolzia oraz w Brnie.

Działania projektu zamierzone są na organizowanie obóz językowych w formie półkolonii dla polskich dzieci zamieszkałych w Republice Czeskiej.

Cele projektu:

– Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku 

– Poszerzanie zasobu słów uczestników obozu

– Szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród polskich dzieci mieszkających poza Zaolziem

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci z Zaolzia

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Obozy realizowane są w trybie pięciodniowym. Dziecko może uczestniczyć w dowolnym dniu. Opłata za 1 dzień jest 170 Kč/os. Opłata obejmuje 1 x obiad, 2 x przekąskę (owoc, kanapka), napoje (woda niegazowana, soki), ubezpieczenie.
 • Opłatę należy zapłacić min. 3 dni przed rozpoczęciem obozu na nasze konto 233045971/0300 z dopiskiem miejsca realizacji obozu i nazwiskiem dziecka (np. „obóz Łomna – Sikora“). Opłaty w gotówce tylko za zgodą instruktora konkretnego obozu, opłacone najpóźniej w pierwszym dniu obozu.
 • Do uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie oraz potwierdzenie o „zdravotní způsobilosti dítěte“, które należy oddać w 1 dniu obozu (z datą rozpoczęcia obozu). Zgłoszenie należy przesłać na nasz email smp@centrum.cz najpóźniej tydzień przez rozpocząciem.

TERMINY 2020:

Już w krótce !!!

Regulamin uczestnictwa

 1. Uczestnikami obozu mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
 2. Uczestnicy obozu przebywają pod opieką wychowaców od godz. 7:30 do godz. 16:30.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji obozu i z powrotem.
 4. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w zgłoszeniu uczestnika, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą przez osoby trzecie.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na to zgodę w zgłoszeniu uczestnika.
 6. Uczestnicy obozu mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać harmonogramu dnia, brać udział w programie obozu, szanować mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 7. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzicie.
 8. Samowolne oddalanie sIę od obozu, niewykonywanie poleceń wychowawców, wulgarne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w obozie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników obozu, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część obozu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w obozie.
 10. Rodzic powinien poinformować instruktora obozu o stanie zdrowia dziecka. W przypadku, że jest chore, instruktor może odmówić przyjęcie dziecka.
 11. Uczestnicy obozu mają prawo do: spokojnego wypoczynku; uczestniczenia w zajęciach obozu; korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów zapewnionych podczas zajęć; wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie obozu.
 12. Wychowawcy na obozach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Pliki do pobrania:

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą. 

Młode Zaolzie – Mladé Zaolzí

Okres realizacji / doba realizace: 1.1. 2020 – 31.12. 2020

Cele projektu / Cíle projektu:

– integracja środowiska młodzieżowego, poznanie się, tworzenie własnych pomysłów

– tworzenie ciekawego programu pozaszkolnego

– promocja kultury polskiej wśród młodzieży zaolziańskiej

– próba wychowywania młodych liderów

– aktywizacja młodych ludzi poprzez konkretne działania

– wspieranie młodych twórców (warsztaty)

– wciągnięcie nowych osób w struktury SMP  i zachęcenie ich do udziału w działaniach innych struktur (np. Zgromadzenie Ogólne KP)

– Ucelená prezentace činnosti mládeže polské národnosti a prezentace studentské tvorby (Dny studentské kultury, Hudební workshopy, Fotografické workshopy).

– Kulturní obohacování polské mládeže (Setkání s polským filmem, Den tolerance).

– Kulturní obohacování široké veřejnosti o polské kultuře (Dny studentské kultury).

– Podpora uměleckých aktivit polské mládeže na Těšínsku (hudební workshopy, Dny studentské kultury, Fotografické workshopy).

– Podpora komunitního rozvoje v rámci polského prostředí (všechny aktivity).

– Rozvoj mladých lídrů pro polské spolky působící na Těšínsku (všechny aktivity).

Działalnia projektu/Aktivity projektu:

Dni Kultury Studenckiej / Dny studentské kultury

Warsztaty fotograficzne / Fotografické workshopy

Spotkanie z polskim filmem / Setkání s polským filmem:

Warsztaty muzyczne / Hudební workshopy:

Dzień Tolerancji / Den tolerance

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Kursy Języka Polskiego – Kurzy polštiny

Okres realizacji / doba realizace: 1.1. 2019 – 28.2. 2021

Cele projektu / Cíle projektu:

– realizacja kursów języka polskiego dla czeskich rodziców, którzy posyłają dzieci do polskich szkół na Zaolziu.

– pomoc czeskim rodzicom w edukacji dziecka w polskiej szkole na Zaolziu.  

– realizace kurzů polštiny pro české rodiče, kteří posílají děti do polských škol na Těšínsku.

– podpora českých rodičů v procesu vzdělávání jejich dítěte v polské škole na Těšínsku.

Działalnia projektu/Aktivity projektu:

Realizacja kursów języka polskiego (2 x 45 min / 1 x tygodniowo): Łomna Dolna, Czeski Cieszyn, Lutynia Dolna, Cierlicko, Jabłonków.

Realizace kurzů polštiny (2 x 45 min. / 1 x týdně): Dolní Lomná, Český Těšín, Dolní Lutyně, Těrlicko, Jablunkov.

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.